Nárok na vrátenie odvedenej DPH z nezaplatených faktúr

Od 1. januára tohto roku sa platiteľom DPH väčšmi oplatí investovať do vymáhania nezaplatených faktúr. Po dlhodobej kritike zo strany podnikateľského prostredia budú mať podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH, nárok na vrátenie odvedenej DPH z nezaplatených faktúr.

Na uplatnenie daného nároku je potrebné splnenie 5 podmienok:

  1. pohľadávka sa stane nevymožiteľnou (napr. nepodarí sa pohľadávku vymôcť v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania, na odberateľa je vyhlásený konkurz alebo sa nachádza v oddlžení, odberateľ zanikol bez právneho nástupcu),
  2. neuplynuli viac ako 3 roky od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, keď došlo k dodaniu tovaru alebo služby (počas trvania súdneho, konkurzného a iného konania, resp. počas prvých 12 mesiacov exekučného konania, trojročná doba neplynie);
  3. odberateľom nie je spriaznená alebo blízka osoba dodávateľa,
  4. k dodaniu tovaru alebo služby nedošlo v čase po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa a
  5. dodávateľ nezanedbal odbornú starostlivosť pri výbere odberateľa (t. j. pri dodaní tovaru alebo služieb dodávateľ nevie, že odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby a s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu o tom vedieť ani nemôže).

Dobrou správou je, že v prípade neuhradených pohľadávok nižších ako 300 EUR (vrátane DPH), v ktorých prípade by bolo súdne vymáhanie nerentabilné, je možné realizovať opravu základu dane, ak odberateľ nevykonal úhradu ani po urgencii dodávateľa a odo dňa splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby uplynulo minimálne 12 mesiacov.

Nárok sa vrátenie DPH sa uplatňuje v daňovom priznaní, a to opravením základu dane. Na vyhotovenom opravnom doklade musí byť uvedená informácia, že sa oprava realizuje na základe § 25a zákona o DPH.

V prípade, ak platiteľ dane po vykonaní opravy prijme v súvislosti s nevymoženou pohľadávkou akúkoľvek platbu (napr. platbu od odberateľa, odmenu za postúpenie pohľadávky, vymoženú suma v rámci exekučného konania alebo výťažok z konkurzu), je povinný vykonať zodpovedajúcu úpravu.

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť realizovať opravu základu dane je limitovaná uplynutím 3 rokov odo dňa, kedy uplynula lehota na podanie daňového priznania za obdobie, keď došlo k dodaniu tovaru alebo služby, je vhodné, aby platitelia DPH s vymáhaním nezaplatených faktúr zbytočne neotáľali a uplatňovali svoje práva podstatne skôr, ako ku koncu uplynutia premlčacej doby, a po získaní exekučného titulu bezodkladne iniciovali exekučné konanie.

V prípade záujmu Vám budeme radi asistovať pri nastavení efektívnych procesov v rámci manažmentu neuhradených pohľadávok, pri vymáhaní jednotlivých pohľadávok mimosúdnou i súdnou cestou ako aj pri vymáhaní nároku na vrátenie odvedenej DPH z neuhradených faktúr.