Finančná pomoc pre cestovný ruch a gastronomický sektor

Fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim v cestovnom ruchu alebo v gastronómii vznikli v súvislosti s prijatými opatreniami na zmiernenie šírenia nebezpečného vírusu Covid-19 nemalé straty. Na vnútroštátnej úrovni vznikla schéma pomoci, ktorá má týmto podnikateľom vynahradiť ich takto vzniknuté straty. V našom článku sa preto venujeme podmienkam poskytnutia finančnej pomoci podnikateľom pôsobiacim v cestovnom ruchu a v gastronomickom sektore.

Právny základ poskytovania finančného príspevku je upravený v zákone č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších zákonov. V ustanovení § 27a predmetného zákona sú vymenované nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu, pod ktoré patrí:

  • rekreačný poukaz,
  • podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,
  • poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu,
  • príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Oprávnenými prijímateľmi finančnej pomoci sú napríklad: prevádzkovatelia ubytovní, reštaurácií a pohostinstiev, športových zariadení, múzeá, cestovné agentúry, cestovné kancelárie a podobne.

O príspevok na podporu cestového ruchu môžu podnikatelia pôsobiaci v gastronomickom sektore alebo v cestovnom ruchu požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky, pričom príspevok má slúžiť na kompenzáciu výpadku ich príjmov za obdobie od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021. Ide už o druhú etapu schémy pomoci, ktorá sa označuje ako schéma de minimis. Výška príspevku, ktorú môžu podnikatelia dostať je až do sumy 200.000,00 EUR. Podmienkou na priznanie príspevku je to, aby celkové tržby podnikateľov za dané obdobie poklesli o 40% oproti tržbám, ktoré dosiahli v rovnakom období v roku 2019, pričom sa každý mesiac porovnáva osobitne. Na rozdiel od 1. etapy schémy pomoci poskytovania príspevkov, nie je v druhej etape už potrebné, aby žiadatelia o poskytnutie finančnej pomoci museli mať vyrovnané všetky pohľadávky vo vzťahu k sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Žiadosť o poskytnutie príspevku je možné nájsť na stránke slovensko.sk alebo na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a je možné ju podať až do 21. 12. 2022.

Keďže pre veľké podniky by poskytnutie príspevku v sume 200.000,00 EUR nebolo účelné, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravilo tzv. Veľkú schému pomoci pre cestovný ruch, ktorá bola schválená Európskou komisiou. V rámci veľkej schémy budú veľké podniky oprávnené požiadať o poskytnutie finančného príspevku do výšky 70% nekrytých finančných nákladov. Malé a stredné podniky, ktorým by nepostačoval príspevok v sume 200.000,00 EUR, môžu zažiadať o pomoc aj v rámci veľkej schémy, kedy im môže byť poskytnutý príspevok až do výšky 90% nekrytých finančných nákladov. „Na účely tejto schémy, sa za nekryté fixné náklady považujú straty podnikov z ich výkazov ziskov a strát počas oprávneného obdobia.” Podmienka poklesu tržieb o 40% sa uplatní rovnako aj v prípade veľkej schémy. Treba podotknúť, že nie je možné poskytnúť finančný príspevok na základe oboch schém, teda podnikatelia si musia zvoliť či podajú žiadosť v rámci schémy de minimis alebo veľkej schémy.