Whistleblowing v pracovnoprávnych vzťahoch

Pojem „whistleblowing“ nemá oficiálny slovenský preklad, avšak môžeme ho definovať ako nahlasovanie porušovania práva, etických alebo morálnych pravidiel na pracovisku. Právny základ whistleblowingu je upravený v Smernici Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)1 (a vo viacerých zákonoch, a to v zákone č. 54/2019 Z. z. z,2 v zákonníku práce, v zákone o výkone prác vo verejnom záujme a v zákone o štátnej službe). Okrem toho je vhodné mať upravený whistleblowing aj internými firemnými predpismi známymi ako tzv. corporate compliance program.

V rámci whistleblowingu oznamujú zamestnanci v postavení oznamovateľov najmä situácie, kedy dochádza u zamestnávateľa k nekalosúťažným praktikám alebo k porušovaniu hospodárskej súťaže (pod tým treba rozumieť napríklad klamanie spotrebiteľov, korupcia, a podobne). Oznamovanie týchto aktivít je priaznivé pre predchádzanie vzniku negatívnych dôsledkov z takéhoto nežiadúceho protispoločenského správania. S oznamovaním na strane zamestnancov sa však oprávnene môže vyskytnúť aj obava z postihov zo strany zamestnávateľa. Pre tento účel bola do právnych noriem inkorporovaná právna ochrana oznamovateľov.

Ochrana oznamovateľov by sa mala v prvom rade uplatňovať̌ na osoby, „ktoré sú v pozícii „pracovníkov“,3 konkrétne osoby, ktoré vykonávajú́ počas určitého obdobia v prospech inej osoby a pod jej vedením činnosti, za ktoré́ dostavajú́ odmenu. Ochrana by sa preto mala priznať̌ aj pracovníkom s neštandardným pracovnoprávnym vzťahom, vrátane pracovníkov na kratší́ pracovný́ čas a pracovníkov s pracovnou zmluvou na dobu určitú́, ako aj osôb s pracovnou zmluvou alebo pracovnoprávnym vzťahom s agentúrou dočasného zamestnávania, v neistých druhoch vzťahov, pri ktorých sa často ťažko uplatňuje štandardná́ forma ochrany pred nespravodlivým zaobchádzaním“.4

U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a u zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, by mal byť na interné nahlasovanie nekalých praktík zriadený kanál alebo určená osoba/oddelenie, ktorá/é je za spracovanie hlásení zodpovedná.5 To je väčšinou riešené zriadením telefónnej linky, poštovej schránky, firemným ombucmanom.

Zamestnávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie/podnet. Ochrana zamestnanca spočíva najmä v tom, že zamestnávateľ nemôže urobiť voči nemu ako oznamovateľovi žiadny právny úkon bez súhlasu inšpektorátu práce.

Zamestnávateľ teda nemôže, v nadväznosti na oznámenie protispoločenskej činnosti, zamestnanca, ktorý urobil také oznámenie, napr. prepustiť z pracovného alebo obdobného pomeru, preradiť na nižšiu pozíciu, zmeniť miesto výkonu práce, pracovný čas, znížiť mzdu, uložiť disciplinárne opatrenie, pokarhanie alebo inú sankciu. Zároveň je vylúčené voči zamestnancovi v tej súvislosti vyvíjať nátlak, zastrašovať ho, znevýhodňovať alebo inak nespravodlivo s ním zaobchádzať.

V prípade, ak zamestnanec uskutoční tzv. kvalifikované oznámenie, môže mu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosť poskytnúť finančnú odmenu vo výške až do 50-násobku minimálnej mzdy.6 Kvalifikovaným oznámením “sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa”.7 Naopak za porušenie Zákona o ochrane spotrebiteľov môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 EUR.8

***
1 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.
2 Zákon č. 54/2019 Z. z. z o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 článok 45 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade s výkladom Súdneho dvora.
4 Recitál 38 Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.
5 § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6 § 9 ods. 1 č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 § 2 písm. c) Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8 § 19 ods. 1 č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.