Vymazali Vám spoločnosť z Obchodného registra?

V predchádzajúcich mesiacoch prišlo k výmazom niektorých obchodných spoločností v zmysle novely Obchodného zákonníka zo dňa 1.10.2020. Jedným z dôvodov výmazu bolo neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej koruny na euro, pričom táto povinnosť bola zavedená ešte v roku 2009. Nesplnenie tejto povinnosti preto mohlo byť považované za znak „mŕtvej“ spoločnosti a signálom pre potrebu výmazu, ak má ísť o dlhodobo neaktívny subjekt.

Po vykonaní tohto výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR obrátili viaceré vymazané spoločnosti s tvrdením, že nevedeli o povinnosti, nesplnenie ktorej malo za následok výmaz spoločnosti. Ako pomoc týmto spoločnostiam bola navrhnutá novela Obchodného zákonníka, ktorá má umožniť okrem dodatočnej likvidácie aj obnovenie zápisu spoločnosti v Obchodnom registri SR.

Návrh na obnovenie zápisu bude môcť podať osoba, ktorá osvedčí právny záujem na obnovení jej zápisu v obchodnom registri, pričom podanie návrhu musí byť uskutočnené najneskôr do 31. januára 2022. Možnosť podania návrhu na obnovenie zápisu sa vzťahuje výlučne na obchodné spoločnosti vymazané podľa § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, t.j. z dôvodu, že neprišlo k premene menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro.

Pre úspešné obnovenie zápisu je potrebné preukázať riadne splnenie podmienok pre obnovenie zápisu spoločnosti v obchodnom registri. Za týmto účelom musí navrhovateľ predložiť nasledovné dokumenty:

  • rozhodnutie osôb, ktoré boli spoločníkmi ku dňu výmazu;
  • riadnu účtovnú závierku spoločnosti za posledné účtovné obdobie pred jej výmazom z obchodného registra;
  • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, že spoločnosť mala ku dňu výmazu z obchodného registra obchodný majetok;
  • čestné vyhlásenie osoby, ktorá bola ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra členom jej štatutárneho orgánu, že na zrušenie spoločnosti neboli ku dňu jej výmazu z obchodného registra iné dôvody ako dôvody podľa § 768s ods. 2 písm. c)

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, alebo návrh nebude podaný v lehote do 31. januára 2022, registrový súd návrh zamietne. Registrový súd zároveň vyzve podávateľa návrhu na zloženie preddavku na likvidáciu, a ak bol tento zložený, nariadi dodatočnú likvidáciu.

Účinnosť zákona s predmetnou novelou je navrhnutá dňom jeho vyhlásenia v zbierke zákonov SR.