Prečo môže eshop od vás požadovať dátum narodenia?

Prevádzkujete e-shop a spracúvate osobné údaje klientov? Hoci platí zásada minimalizácie údajov, za primerané sa vo vašom prípade považuje aj spracúvanie dátumu narodenia klientov pre účel prípadného vymáhania pohľadávky.

Z rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 10CoCSP/29/2021 z 30. 09. 2021:

Ako poznamenáva samotný odvolateľ, zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky (titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.