29. jún

Novela zákona o rodine

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rodine, ktorá rozširuje základné zásady rodinného kódexu. Podľa nových ustanovení základných zásad, na ktorých je postavený zákon, sa zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa a výrazne sa posilňuje ochrana záujmu detí.

6. december

Striedavá osobná starostlivosť

Nález Ústavného súdu SR z 10. júla 2013, sp. zn. II. ÚS 97/2013-67:

“Hoci základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jednej osoby (podľa § 24 ods. 1 zákona o rodine) alebo do striedavej starostlivosti dvoch osôb (podľa § 24 ods. 2 zákona o rodine), sú spoľahlivé skutkové zistenia o tom, čo je v záujme dieťaťa, samotný myšlienkový proces subsumovania zisteného skutkového stavu pod niektoré z citovaných hmotno-právnych ustanovení treba považovať za právne posúdenie veci.

3. december

Materstvo podľa zákona o rodine

Podľa § 82 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o rodine) “Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.” Pozrime sa však na prípady, kedy páry nemôžu získať potomstvo prirodzenou cestou. Metódy asistovanej reprodukcie sa stále viac a viac vyvíjajú s cieľom pomôcť takýmto párom. V prípadoch homológnej (spermie partnera) alebo heterológnej inseminácie (spermie anonymného darcu) ženy, táto žena po umelom oplodnení jej vajíčka dieťa vynosí a porodí. Rovnako z hľadiska právneho nebude problém, ak bude žene dodaný genetický materiál inej ženy, pričom žena, ktorej bol genetický materiál dodaný, dieťa vynosí a porodí. V tom prípade bude matkou žena, ktorá dieťa porodila, nie žena, ktorej genetický materiál bol použitý.