Naše služby

Pri poskytovaní služieb sa snažíme individuálnym prístupom ku každému prípadu docieliť stav, kedy sa pre dosiahnutie výsledku zvolí pre klienta najefektívnejšia cesta. Razíme filozofiu, že hoci sú dva prípady veľmi podobné, niekedy je treba pre spokojnosť klienta, zvoliť úplne iný postup. To je aj dôvod prečo považujeme prvotné osobné stretnutie s klientom za veľmi dôležité. Zistiť klientove potreby a presne dešifrovať jeho problémy je podľa nášho názoru základ budúceho úspechu a vzájomnej dôvery.

Ako advokáti sme schopní a zákonom oprávnení Vám pomôcť v akejkoľvek právnej otázke. Naše pole pôsobnosti je preto veľmi široké. Pre Vašu konkrétnejšiu predstavu uvádzame tieto základné oblasti nášho pôsobenia:

 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Cenné papiere a kapitálové trhy
 • Právne audity (due diligence)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Právo v oblasti nehnuteľností
 • Právo podielového spoluvlastníctva a jeho vyporiadaní
 • Otázky týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Družstevné právo, ako aj právo družstevných podielnických listov (DPL)
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Telekomunikácie, internet, médiá a duševné vlastníctvo
 • Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
 • Právo v oblasti poisťovníctva
 • Vymáhanie náhrad škôd
 • Bankové právo
 • Športové právo
 • Právo Európskej únie
 • Verejné obstarávanie a výberové konania
 • Ochrana osobných údajov
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Správne právo
 • Právo v oblasti poľnohospodárstva
 • Reštitúcie
 • Daňové právo a právo v oblasti účtovníctva a auditu
 • Právo životného prostredia
 • Projekty na „zelenej lúke“
 • Fúzie a akvizície
 • Medzinárodné právo súkromné a obchodné
 • Mimosúdne dohody
 • Súdne spory, rozhodcovské a iné konania