JUDr. Jozef Kleberc (advokátsky koncipient)

Narodený v roku 1989 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2012 pôsobil ako právny asistent v Advokátskej kancelárii SODOMA VULGAN, kde v roku 2014 nastúpil na pozíciu advokátskeho koncipienta. V roku 2017 ukončil rigorózne konanie obhajobou práce s názvom „Trestná zodpovednosť právnických osôb vo vybraných štátoch EÚ“ a bol udelený titul JUDr.

Vo svojej praxi sa orientuje sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva, trestného práva so zameraním na oblasť obchodných spoločností, pracovného práva, sporovej agendy a mimosporovej agendy.

Z doterajších skúseností uvádzame:

  • Aktívne sa podieľanie na rozvoji a práci v rôznych dobrovoľníckych organizáciách v treťom sektore.
  • Vykonávanie pozície právneho asistenta v jednej z najväčších renomovaných advokátskych kancelárií v SR.
  • Zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi SR v civilných a trestnoprávnych konaniach.
  • Účasť na PPP projektoch a vyhotovovanie zmluvnej agendy pre medzinárodné korporácie.
  • Aktívne sa zúčastňovanie medzinárodných súťaží počas štúdia.
  • So svojimi odbornými článkami sa zúčastňoval rôznych konferencií v ČR a SR.
  • Popri štúdiu pôsobenie v študentskej organizácií ILSA.
  • Svoje jazykové schopnosti prehlboval absolvovaním študijných jazykových pobytov v Anglicku a Japonsku.
  • Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.