JUDr. Marián Vulgan (advokát)

Narodený v roku 1983 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2011 získal titul JUDr. na Vysokej škole v Sládkovičove. Rigoróznu prácu spracoval na tému "Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve". Od roku 2007 do roku 2011 pôsobil postupne ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Antona Chrastinu, Advokátskej kancelárii Ius, s.r.o. a Advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Danka. Je jedným zo spoluzakladateľov Advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN, advokáti. Právne poradenstvo poskytuje v oblasti:
 • obchodného práva, kde sa venuje najmä slovenským obchodným spoločnostiam so zameraním sa na komplexné pokrytie právnych potrieb klienta od založenia spoločností, správu spoločností až po zrušenie,
 • občianskeho práva, v ktorom sa venuje najmä zastupovaniu v konaniach o náhradu škody, rodinnému právu, vyporiadaniu spoluvlastníckych vzťahov a BSM a nehnuteľnostiam,
 • autorského práva,
 • pracovného práva,
 • trestného práva pri zastupovaní poškodených a obhajobe páchateľov trestnej činnosti,
 • vymáhania a správy pohľadávok, a to v súkromnom ako aj verejnom sektore.
Z doterajších skúseností uvádzame:
 • Bol jednou z vedúcich osobností tímu, ktorý realizoval likvidáciu dcérskej spoločnosti zahraničnej banky patriacej do medzinárodnej skupiny.
 • Asistoval pri finančnom vysporadúvaní ukončenia vzájomnej obchodnej spolupráce finančných spoločností v objeme niekoľko miliónov EUR.
 • Konzultoval a dohliadal na realizáciu medzinárodných obchodov.
 • Pôsobí v dozornej rade pozemkového spoločenstva podielového vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov.
 • Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.