Ing. JUDr. Tomáš Caban (advokátsky koncipient)

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončil v roku 2012, kedy mu bol udelený titul Magister práv (Mgr.). Zároveň je aj absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončil v roku 2014, kedy mu bol udelený titul Inžinier (Ing.) v odbore financie, bankovníctvo a investovanie.

V roku 2015 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kedy mu bol udelený titul Doktor práv (JUDr.). Od roku 2015 pôsobí ako doktorand (PhD.) na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore verejná správa.

Pred príchodom do Advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN pôsobil ako poradca v Národnej rade SR v Bratislave, kde sa zaoberal najmä ústavným a občianskym právom. Hovorí plynule po anglicky.