Mgr. Tomáš Sodoma LL.M. (advokát)

Narodený v roku 1983 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2013 získal titul LL.M. na Notthingam Trent University, pričom spracoval dizertačnú prácu na tému "Súkromnoprávne uplatňovanie nárokov pri porušení súťažného práva EÚ".

Od roku 2007 do konca roku 2011 pôsobil ako advokátky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Jarmily Čižmárovej v Bratislave. Je jedným zo spoluzakladateľov Advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN, advokáti.

Orientuje sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva a práva cenných papierov zahŕňajúc aj poradenstvo v oblasti družstevných podielnických listov (DPL). Rovnako poskytuje služby pri zastupovaní klientov v otázkach náhrady škôd pri porušení súťažného práva EÚ.

Z doterajších skúseností uvádzame:

  • Bol jednou z vedúcich osobností tímu, ktorý realizoval likvidáciu dcérskej spoločnosti zahraničnej banky patriacej do medzinárodnej skupiny.
  • Aktívne spolupracoval pri získavaní väčšinového vplyvu klienta v cieľovej spoločnosti.
  • Asistoval pri finančnom vyporiadavaní ukončenia vzájomnej obchodnej spolupráce finančných spoločností v objeme niekoľko mil. EUR.
  • Poskytol poradenstvo pri obrane pozície manažmentu pri pokuse o nepriateľské prevzatie podniku pôsobiaceho v poľnohospodárstve.
  • Realizoval právnu pomoc pri konsolidácií podnikania klienta najmä formou predaja podniku.
  • Konzultoval a dohliadal na realizáciu medzinárodných obchodov.
  • Zároveň pôsobí v predstavenstve spoločností pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva a ako pedagóg.
  • Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.