SODOMA VULGAN, advokáti

Advokátska kancelária SODOMA VULGAN, advokáti vznikla 11. novembra 2011 ako združenie advokátov založené na dlhodobej spolupráci jej dvoch hlavných partnerov, Mgr. Tomáša Sodomu, LL.M. a JUDr. Mariána Vulgana. Od júla roku 2014 poskytuje služby ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídli v Bratislave.

Spolupracuje so spriaznenými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi a ďalšími odborníkmi a konzultantmi v oblasti podnikateľského poradenstva (daňoví poradcovia, účtovní poradcovia, audítori) na území celej Slovenskej republiky.

Zohľadňuje ekonomickú situáciu klienta a pri poskytovaní právnych služieb okrem právneho hľadiska sleduje aj daňové a účtovné dopady navrhovaného riešenia so snahou dosiahnuť podnikateľský zámer klienta.

Chráni záujmy svojich klientov, zachováva mlčanlivosť, vyhýba sa možným konfliktom záujmov, snaží sa o nadštandardný a osobný prístup ku klientovi, dlhodobý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a o jeho maximálnu spokojnosť.

Má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti vo výške 1 500 000 EUR na každého advokáta a zodpovedá za škodu vzniknutú porušením jej povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Náš tím:

Naša filozofia:

  • „tailormade“ riešenia, teda riešenia „šité priamo na mieru“, kde individuálnym prístupom ku každému klientovi dosahujeme maximálnu efektívnosť pri vyriešení každého právneho problému
  • možnosť dlhodobej spolupráce, s cieľom poskytnúť klientovi komplexné poradenstvo s účelom dosiahnutia maximálnej prevencie
  • právna pomoc a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, najmä však v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností (tzv. korporátne právo), občianskeho práva, konkurzného práva, správneho práva, daňového práva, pracovného práva, autorského práva, trestného práva
  • právne služby v slovenskom, v českom, v anglickom a v nemeckom jazyku
  • právne služby rýchlo, účinne a na vysokej profesionálnej úrovni pre klientov zo Slovenskej republiky i zo zahraničia