PREVÁDZKOVATEĽ

Advokátska kancelária SODOMA VULGAN, spol. s r.o., so sídlom: Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 254 084, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 98033/B (ďalej len ako “Advokátska kancelária” v príslušnom gramatickom tvare).

Advokátska kancelária má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa podľa Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.

PODĽA AKÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SPRACÚVA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA OSOBNÉ ÚDAJE

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v súlade so

 • zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
  “Zákon o advokácii” v príslušnom gramatickom znení),
 • zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov” v príslušnom gramatickom
  znení),
 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) (ďalej len ako “Nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare) a
 • Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi vypracovaným Slovenskou advokátskou komorou.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária je podľa Zákona o advokácii oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie právnych služieb na základe zmluvy

Advokátska kancelária týmto informuje klientov, že spracúva osobné údaje bez ich súhlasu ako dotknutej osoby, keďže tieto osobné údaje sú potrebné pre účel predzmluvných rokovaní, uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako aj následného poskytovania služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach

Advokátska kancelária má oprávnený záujem na informovaní klienta o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať význam z hľadiska jeho práv, oprávnených záujmov alebo povinností, ktoré sa vzťahujú na poskytované, resp. poskytnuté právne služby alebo by mohli byť pre klienta užitočné aj v prípade, ak už bola spolupráca s klientom ukončená. Keďže neznalosť zákona klienta neospravedlňuje plniť povinnosti a zároveň, keďže práva patria len tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou, Advokátska kancelária v súlade so zásadou proporcionality považuje záujem na informovanosti klienta za prevažujúci nad záujmom ochrany súkromia klienta.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach, zasielanie článkov, obchodných a reklamných materiálov

Ak dotknutá osoba prejaví záujem iba o doručovanie informácií o zmenách právnych predpisov, resp. iných právne významných skutočnostiach a zasielanie článkov bez toho, aby potrebovala poskytnúť aj právne služby a uzatvorila s Advokátskou kanceláriou zmluvu o poskytovaní právnych služieb, Advokátska kancelária bude spracúvať osobné údaje klienta iba na uvedený účel a iba do odvolania súhlasu klientom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Klient má právo:

 • požadovať od Advokátskej kancelárie prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby.

Advokátska kancelária nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 Nariadenia (EÚ) 2016/679, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti Advokátskej kancelárie zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje na dobu potrebnú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na základe zmluvy, resp. vyplývajúcu z oprávneného záujmu pre účel informovanosti klienta. Keďže dĺžku zastupovania klienta nie je možné vopred určiť, doba uchovávania osobných údajov sa určí s ohľadom na potrebnú dĺžku zastupovania, resp. súvisiacich povinností Advokátskej kancelárie, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov, ako je napr. zákon o účtovníctve alebo Zákon o advokácii.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: office@sodomavulgan.sk alebo písomne priamo na adresu Advokátskej kancelárie.