Mgr. Tomáš Sodoma LL.M.

Advokát

Je jedným zo spoluzakladateľov a vedúcich partnerov Advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN, advokáti.

Tomáš sa orientuje najmä na oblasť občianskeho, obchodného práva a práva cenných papierov zahŕňajúc aj poradenstvo v oblasti družstevných podielnických listov (DPL). Rovnako poskytuje služby pri zastupovaní klientov v otázkach náhrady škôd pri porušení súťažného práva EÚ.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Z doterajších skúseností uvádzame:

  • Bol jednou z vedúcich osobností tímu, ktorý realizoval likvidáciu dcérskej spoločnosti zahraničnej banky patriacej do medzinárodnej skupiny.
  • Aktívne spolupracoval pri získavaní väčšinového vplyvu klienta v cieľovej spoločnosti.
  • Asistoval pri finančnom vyporiadavaní ukončenia vzájomnej obchodnej spolupráce finančných spoločností v objeme niekoľko mil. EUR.
  • Poskytol poradenstvo pri obrane pozície manažmentu pri pokuse o nepriateľské prevzatie podniku pôsobiaceho v poľnohospodárstve.
  • Realizoval právnu pomoc pri konsolidácií podnikania klienta najmä formou predaja podniku.
  • Konzultoval a dohliadal na realizáciu medzinárodných obchodov.
  • Zároveň pôsobí v predstavenstve spoločností pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva.

Vzdelanie:

  • 2007 – 2011 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – titul Mgr.
  • 2013 – Notthingam Trent University – titul LL.M. (dizertačná práca na tému „Súkromnoprávne uplatňovanie nárokov pri porušení súťažného práva EÚ“)

Tel.: +421 905 968 917
E-mail: sodoma@sodomavulgan.sk