Transferové oceňovanie a zmeny od roku 2017

Dňa 23.11.2016 parlament schválil zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a na ktorého základe vstúpia do účinnosti od 1.1.2017 dôležité zmeny v oblasti transferového oceňovania.

Závislé osoby musia zvyšovať svoj základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

Novela spresňuje definície ekonomického a personálneho prepojenia závislých osôb definovaných v § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie až aj účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. V definícii ekonomického a personálneho prepojenia sa doplnili slová týkajúce sa prepojenia cez blízke osoby.

Od roku 2017 sa teda aj na transakcie spoločností dvoch blízkych osôb (napríklad manželov, z ktorých každý vlastní jednu spoločnosť) budú pravidlá transferového oceňovania vzťahovať.

Rovnako to platí aj z pohľadu personálneho prepojenia. Ak je napríklad jeden z manželov konateľom jednej spoločnosti a druhý z manželov je konateľom druhej spoločnosti, tieto spoločnosti sa považujú za personálne prepojené.

Personálne prepojenie vzniká tzv. „účasťou na vedení“, ktorou sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe.

Ak bude mať niekto účasť na vedení akejkoľvek inej právnickej osoby, bude medzi ním a touto právnickou osobou existovať personálne prepojenie. Rovnako bude personálne prepojenie existovať aj medzi osobami, ktoré budú pod vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby. Teda aj transakcie medzi predsedom občianskeho združenia a občianskym združením podliehajú transferovému oceňovaniu.

Novela rozšírila definíciu iného prepojenia na všetky transakcie, nielen obchodné a je ním každý právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Zavádza sa definícia kontrolovanej transakcie, ktorou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Za kontrolovanú transakciu sa však nebude považovať prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Definícia kontrolovanej transakcie sa bude používať aj v ostatných ustanoveniach zákona o dani z príjmov a nahradí všetky doteraz používané pojmy: obchodný vzťah, finančný vzťah, služba, pôžička, úver.

Daňový úrad bude vydávať súhlas nielen na metódu transferového oceňovania, ale aj na spôsob určenia ceny kontrolovaných transakcií, pričom výška poplatku za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania je fixná, a to 10 000 EUR (za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania) alebo 30 000 EUR (za odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia).

Ak daňový úrad pri daňovej kontrole transferového oceňovania podnikateľovi vyrubí daň alebo rozdiel dane z dôvodu, že jeho konanie nemalo ekonomické opodstatnenie a jeho výsledkom bolo účelové obchádzanie alebo účelové zníženie daňovej povinnosti, uloží mu dvojnásobnú pokutu. Ak podnikateľ nepodá voči takémuto rozhodnutiu daňového úradu odvolanie a zaplatí rozdiel dane v lehote na podanie odvolania, dvojnásobné zvýšenie pokuty sa neuplatní.