Compliance programy právnických osôb

Minulý rok vstúpil do účinnosti nový zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý priniesol do nášho právneho prostredia úplne nový a nevídaný inštitút pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Do popredia sa dostala otázka, koho konanie bude pričítané právnickej osobe pri naplnení skutkových podstát trestných činov. Právnická osoba môže byť zodpovedná za konanie dvoch skupín osôb, a to:

  1. Osoby v postavení štatutárneho orgánu; osoby, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby; alebo iné osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu; a
  2. Osoby, ktorým boli zverené oprávnenia právnickou osobou.

Zákon umožňuje možnosť vyvinenia, tzv. exkulpácie, ale pripúšťa ju len druhej skupine osôb, ktorú tvoria rádoví zamestnanci a zmluvne splnomocnené osoby za právnickú osobu. Možnosť vyvinenia a zbavenia sa zodpovednosti za konanie osôb z prvej skupiny zákon 1 nepripúšťa. Tu do hry nastupujú spomínané Compliance programy.

Na ozrejmenie si vysvetlíme, čo sú to Compliance programy. Pod tieto programy spadajú vnútorné pravidlá, ktorými si spoločnosti určujú svoju etické, právne a iné pravidlá správania sa pri vykonávaní úloh súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou. Úlohou týchto programov je dosiahnuť súlad s legislatívou a limitovať všetky riziká spojené s výkonom činnosti, vzhľadom na právnickú osobu, spojené s nedodržiavaním predmetných noriem.

Právnická osoba s dobre nastavenými, fungujúcimi a odborne vypracovanými mechanizmami v rámci interných vzťahov spoločnosti a jej konania voči tretím osobám navonok môže tieto mechanizmy v Compliance programoch prezentovať pred súdom ako dôkaz zbavujúci právnickú osobu viny a jej následného oslobodenia spod obžaloby v trestnom konaní, za konanie osôb spadajúcich do druhej skupiny uvedenej vyššie v tomto článku. Na rozdiel od úprav v iných krajinách ale Slovenská republika nikdy neprijala vedúce idey, ktoré by mali ustanovovať, ako má takýto program vyzerať alebo čo by mal obsahovať. Z tohto dôvodu je potrebné konzultovať zosúladenie vnútorných procesov a Compliance programov s advokátom alebo advokátskou kanceláriou zameriavajúcou sa na túto oblasť. Dobre vyhotovené programy môžu ušetriť spoločnostiam veľké množstvo prostriedkov s ohľadom na možné peňažné tresty, spôsobenie škody a zničenie dobrého mena spoločnosti.