• Poradenstvo
  • Príprava dokumentov pred začatím konkurzného alebo reštrukturalizačného konania
  • Uplatňovanie a prihlasovanie pohľadávok
  • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, vrátane súvisiacich súdnych konaniach
  • Zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch