Nová legislatívna úprava rozmerov a hmotnosti vozidiel a jazdných súprav

Od 01. 11. 2016 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády“).

Novo prijaté nariadenie vlády upravuje povolené rozmery pre vozidlá, ktoré sú vybavené v zadnej časti zaťahovacím alebo skladacím aerodynamickým zariadením a pre vozidlá, ktorých kabíny majú lepšie aerodynamické vlastnosti a energetickú účinnosť. Návrh nariadenia vlády zároveň upravuje niektoré rozmery a hmotnosti vozidiel či už na základe smernice (EÚ) 2015/719 resp. na základe aplikačnej praxe.

Do definície jazdnej súpravy sa dopĺňa, že jazdná súprava môže byť tvorená z ťažného motorového vozidla (ťahača) a dvoch návesov. V súvislosti s najväčšími prípustnými hmotnosťami vozidiel a jazdných súprav sa doplňuje výnimka, že pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy. Zároveň sa definuje pojem preprava nákladov vo voľne loženom stave.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel v prílohe XXI ustanovuje najväčšie rozmery vozidla kategórie T, C a R pre účely typového schválenia. Nadväzne na tieto rozmery sa upravujú príslušné rozmery u traktorov kategórii T4.2, C4.2, ktorých najväčšia prípustná šírka by mala byť 3 m.

Vyššia hmotnosť pre dvojnápravové vozidlá sa okrem autobusu navrhuje aj pre vozidlá, ktorých hnacia náprava je vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel v prílohe XXII ustanovuje najväčšiu prípustnú hmotnosť pásových vozidiel 32 t.

V súčasnosti sú trojnápravami vybavené a prevádzkované štvornápravové a päťnápravové motorové vozidlá. Z tohto dôvodu podobne ako pri prípojných vozidlách je potrebné upraviť maximálnu hmotnosť na trojnápravu motorového vozidla. Na základe aplikačnej praxe sa upresňuje, akým spôsobom sa posudzuje trojnáprava, ktorá má rozdielne čiastkové rázvory, pričom jeden z čiastkových rázvorov prevyšuje 1,4 m (napríklad 1 410 mm + 1 310 mm), pričom súčet čiastkových rázvorov bol najviac 2,8 m, čo spĺňa definíciu trojnápravy. V takomto prípade podobne ako v iných okolitých štátoch sa ustanovuje najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na trojnápravu na 27 t.

Vzhľadom na súčasnú konštrukciu vozidiel sa navrhuje vypustiť súčasné ustanovenie týkajúce sa obmedzenia najväčšej prípustnej hmotnosti pre štvornápravovové motorové vozidlá vzhľadom na vzdialenosť prvej a poslednej nápravy. Namiesto toho sa v súvislosti s prepravou dlhého dreva z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky navrhuje obmedziť maximálnu vzdialenosť prečnievajúceho dreva od otočného oplenu. Pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nesmie drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m. Vyhláška ďalej ustanovila, že náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu vhodnými upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave. Ak sú na upevnenie nákladu použité viazacie prostriedky, upevnenie sa vykoná dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov.

Účinnosť nariadenia vlády je od 1. novembra 2016 okrem novelizačných bodov preberajúcich smernicu (EÚ) 2015/719, ktoré v súlade s transpozičnou lehotou smernice nadobudnú účinnosť 7. mája 2017.