Materstvo podľa zákona o rodine

Podľa § 82 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o rodine) „Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.“ Pozrime sa však na prípady, kedy páry nemôžu získať potomstvo prirodzenou cestou. Metódy asistovanej reprodukcie sa stále viac a viac vyvíjajú s cieľom pomôcť takýmto párom. V prípadoch homológnej (spermie partnera) alebo heterológnej inseminácie (spermie anonymného darcu) ženy, táto žena po umelom oplodnení jej vajíčka dieťa vynosí a porodí. Rovnako z hľadiska právneho nebude problém, ak bude žene dodaný genetický materiál inej ženy, pričom žena, ktorej bol genetický materiál dodaný, dieťa vynosí a porodí. V tom prípade bude matkou žena, ktorá dieťa porodila, nie žena, ktorej genetický materiál bol použitý.

Surogačné materstvo

Čo však v prípade tzv. surogačného materstva? Ide tu o situácie, keď žena nie je spôsobilá vynosiť dieťa (zo zdravotných dôvodov) a uzavrie zmluvu s inou ženou, ktorej je genetický materiál implantovaný, a ktorá dieťa vynosí a porodí.

Kto bude matkou dieťaťa v takomto prípade podľa slovenského právneho poriadku?

V zmysle § 82 ods. 2 zákona o rodine: „Dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1 (ods. 1 – matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. pozn.), sú neplatné.“ Teda v týchto prípadoch zákon o rodine jasne stanovuje, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, a to aj v prípade, ak by bolo dohodnuté inak. Ak by teda žena, ktorá nie je schopná vynosiť a porodiť dieťa uzavrela zmluvu s inou ženou, aby vynosila a porodila dieťa splodeného genetickým materiálom ženy, ktorá dieťa nie je schopná vynosiť; takáto dohoda by bola neplatná. Matkou dieťaťa by teda bola žena, ktorá dieťa porodila, nie tá žena, ktorá dodala genetický materiál.

Zdroj Redakcia PEN