Novela zákona o rodine

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rodine, ktorá rozširuje základné zásady rodinného kódexu. Podľa nových ustanovení základných zásad, na ktorých je postavený zákon, sa zvýrazňuje význam stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa a výrazne sa posilňuje ochrana záujmu detí.

Návrh novely reaguje na viaceré záväzky z programového vyhlásenia vlády SR v oblasti ochrany rodiny a detí, čo sa odrazilo aj v novom znení základnej zásady zákona:

„Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“

Ďalšou novou zásadou sa utvrdzuje skutočnosť, že obaja nositelia rodičovských práv a povinnosti sú si rovnocenní. Legislatívne sa povyšuje význam základnej zásady záujmu dieťaťa, keď sa v Zákone o rodine príkladným spôsobom uvádzajú kritéria záujmu dieťaťa. K týmto kritériám budú prihliadať tak súdy, ako i orgány sociálnoprávnej ochrany. Súdy budú mať napríklad nástroje na to, aby mohli zasiahnuť v prípadoch, keď sa dieťa stáva rukojemníkom rodičov pri ich sporoch. Taktiež by sa malo prihliadať nielen na priame násilie voči dieťaťu, ale aj na násilie voči blízkej osobe dieťaťa.

V samotnom Zákone o rodine sa tiež reaguje na záväzok z programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaviazala, aby sa v oblasti rodinnej politiky vyhýbalo umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti, ktorá má byť vnímaná až ako najkrajnejšie riešenie. Preto sa jednoznačnejšie stanovuje preferencia náhradnej osobnej starostlivosti pred pestúnskou starostlivosťou a pred ústavnou starostlivosťou.

V Zákone o rodine sa upravujú aj podmienky práva styku starých rodičov a iných blízkych osôb s dieťaťom v prípadoch, ak ide o dieťa nezosobášených rodičov. Ďalej sa zrušujú administratívne prekážky pre starých rodičov, súrodencov dieťaťa a súrodencov rodičov dieťaťa (strýko, teta) pri splnení podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak majú záujem si dieťa nechať zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti a žijú v krajine EÚ. Rovnako sa má zlepšiť ochrana detí, ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, pred ich nevhodným resp. rizikovým premiestnením do zahraničia.

Súčasťou návrhu novely Zákona o rodine sú aj zmeny Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, Občianskeho súdneho poriadku a zákona o Policajnom zbore. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú úpravy oprávnení zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí pri preverovaní podozrení z týrania detí, v záujme účinnejšieho predchádzania tragickým následkom. Súčasťou spresnenia oprávnení zamestnancov je aj zavedenie účinných mechanizmov zameraných na ochranu súkromia a rodinného života pred neodôvodnenými zásahmi zo strany úradov.

V Občianskom súdnom konaní sa zavádza konanie o návrat maloletého dieťaťa, ktoré bolo na územie Slovenskej republiky neoprávnene premiestnené, alebo je na území Slovenskej republiky neoprávnene zadržiavané. Ide o tzv. občianskoprávne rodičovské únosy. Nové pravidla konania majú zrýchliť a zefektívniť konanie o návrate maloletého dieťaťa.

Pri problémoch z praxe novela reaguje na verdikt Ústavného súdu SR, ktorý označil za protiústavný stav, keď bolo možné zaprieť otcovstvo manžela matky dieťaťa iba do troch rokov po jeho narodení. Navrhuje sa, aby tak mohol manžel urobiť do troch rokov od momentu, kedy sa hodnoverne dozvie o okolnosti vylučujúcej, že je otcom.

Zdroj: Najpravo.sk