Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doterajšia právna úprava zákona o diaľničnej známke ustanovila pre prevádzkovateľov motorových vozidiel a jazdných súprav sankciu, ktorú bolo možné udeliť v rozkaznom konaní vo výške 300,- EUR. Rozkazné konanie sa malo pritom uplatňovať podľa zákona o diaľničnej známke, konkrétne na základe zisteného dôkazu o spáchaní správneho deliktu, ktorý je zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky.

Návrh novely zákona o diaľničnej známke počíta so zrušením sankčného mechanizmu, podľa ktorého boli prevádzkovatelia motorových vozidiel alebo prevádzkovatelia jazdných súprav sankcionovaní vo výške šesťnásobku ročnej diaľničnej známky (300,- EUR). Sankcia za porušenie povinnosti uhradiť sumu za diaľničnú známku by sa mala znížiť tak, aby priniesla väčšiu proporcionalitu medzi výškou pokuty a významom porušenej zákonnej povinnosti, a to konkrétne tak, že výška sankcie by mala byť po novej právnej úprave vo výške trojnásobku ročnej diaľničnej známky, teda vo výške 150,- EUR.

Nová zákonná úprava taktiež počíta so zavedením ďalšieho zmierňujúceho opatrenia pre nedodržiavanie ustanovení zákona o diaľničnej známke. Konkrétne ide o absorpciu správnych deliktov spáchaných prevádzkovateľmi vozidiel, alebo jazdných súprav, za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa. Plánované zmeny v návrhu novely zákona o diaľničnej známke zmierňujú túto časť sankcie, na úroveň spáchania správneho deliktu v rámci jedného kalendárneho mesiaca.

V praxi pôjde najčastejšie o prípady, kedy prevádzkovateľ motorového vozidla, alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, viac krát počas jedného dňa poruší povinnosť podľa ustanovení zákona o diaľničnej známky a dopustí sa tak viacerých správnych deliktov. Následne má byť na základe snímky zaznamenanej stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením sankcionovaný v rozkaznom konaní sankciou, ktorá mnohonásobne prekračuje proporcionalitu medzi spáchaným deliktom a chráneným záujmom spoločnosti. Pre tieto prípady preto vznikali rozsiahle právne, i legislatívne spory o tom, či by mal štát trvať na dodržiavaní a vynucovaní takto prísne udelených sankcií.

Na záver môžeme len doplniť, že návrh novely zákona o diaľničnej známke, taktiež obsahuje ďalší dôvod na odloženie veci alebo zastavenie konania o správnom delikte v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil jednu alebo viac pokút za správny delikt, a to konkrétne v zmysle návrhu tak, že ak si prevádzkovateľ motorového vozidla, alebo jazdnej súpravy, dodatočne zakúpi diaľničnú známku s ročnou platnosťou a zároveň v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil pokutu za správny delikt, všetky podnety za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, o ktorom sa rozhoduje, budú odložené, prípadne po vydaní rozkazu a podaní odporu bude konanie zastavené podľa § 13 ods. 6 zákona o diaľničnej známke.