Objektívna zodpovednosť držiteľov vozidla

Od roku 2012 je na území Slovenskej republiky platná úprava objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za presne vymedzené správne delikty upravená je primárne v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všetky § označenia sa týkajú tohto zákona ak nie je uvedené inak). Držiteľ vozidla má zabezpečiť aby pri prevádzkovaní vozidla nedochádzalo k porušeniu pravidiel cestnej premávky, ktorými sú k dňu 06. 07. 2016:

 • a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 51, vodiča vozidla kategórie N nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo ak jeho najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo pri jazde cez železničné priecestie,
 • c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
 • d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
 • g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,
 • h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

Na zaznamenanie porušenia pravidiel cestnej premávky využíva Policajný zbor Slovenskej republiky elektronické prostriedky. Po zaznamenaní porušenia Policajný zbor vydá Rozkaz o uložení pokuty a doručí ho spolu s fotografiou o porušení povinnosti držiteľovi vozidla. Voči tomuto rozkazu je možné podať opravný prostriedok vo forme odporu.

Držiteľ vozidla sa môže liberovať (tzv. zbaviť objektívnej zodpovednosti) z dennej objektívnej zodpovednosti ak preukáže, že neviedol vozidlo v čase v čase porušenia pravidiel cestnej premávky a presne určí osobu, ktorá viedla vozidlo miesto neho. V prípade ale ak sa nebudú dať zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, vec sa postúpi späť orgánu Policajného zboru a voči držiteľovi bude pokračované v konaní podľa objektívnej zodpovednosti. V prípade podania odporu je stanovený poplatok za prejednanie správneho deliktu vo výške 30,- EUR.

Pokuty za vyššie vymenované delikty sú presne určené v § 139a a nie je možné ich zmeniť. Pokuty sa pohybujú v rozmedzí 15,- EUR až po 798,-EUR. V prípade spáchania viacerých deliktov sa všetky delikty prejednajú, ale pokuta bude určená len na základe najprísnejšieho porušenia povinnosti. To  v praxi znamená, že pri porušení povinností bude držiteľ vozidla povinný uhradiť len najvyššiu vyrubenú pokutu. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti po tejto lehota nie je porušiteľ povinný platiť pokutu a to z dôvodu, že na takýto delikt sa bude pozerať ako na premlčaný.

¹ Vodič nesmie predchádzať,

 • a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
 • b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
 • c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
 • d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,
 • e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
 • f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
 • g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
 • h) pri jazde cez železničné priecestie,
 • i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
 • j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.