Niektoré zmeny v zákone o cestnej doprave účinné od 1. januára 2016

Prinášame prehľad zmien, ktoré do zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov priniesla novelizácia zákonom č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do 1. apríla 2016 sa majú prevádzkovatelia cestnej dopravy zapísať do obchodného registra

Od 01. 01. 2016 je v účinnosti novelizované znenie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o cestnej doprave“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý bol novelizovaný zákonom č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „novela“ v príslušnom gramatickom tvare).

Podľa aktuálneho znenia zákona o cestnej doprave, prevádzkovateľ vnútroštátnej ako aj medzinárodnej cestnej dopravy je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Uvedená novela spresnila termín, dokedy sa majú prevádzkovatelia cestnej dopravy, ktorí sú držiteľom povolenia alebo licencie získaného podľa doterajších predpisov, zapísať do obchodného registra, pričom tento termín stanovila do 1. apríla 2016.

Dopravcom pribudli nové povinnosti

Do všeobecných povinností dopravcu sa dopĺňajú ďalšie povinnosti, ktoré je povinný splniť každý prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Ide o doplnenie povinnosti pre dopravcov zamestnávať profesionálnych vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik. Dopravcovia v pravidelnej doprave sú povinní uzavrieť zmluvu s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc. Dopĺňa sa aj oznamovacia povinnosť voči dopravnému správnemu orgánu, pri vymenovaní alebo zmene v osobe vedúceho dopravy.

Zmeny sa dotknú aj taxikárov

Preprava osôb z územia Slovenskej republiky do okolitých štátov je umožnená aj z iného územia Slovenskej republiky ako je vymedzené v koncesii, pričom je podmienkou, že cieľové miesto je mimo územia Slovenskej republiky.

Dopĺňa sa podmienka, aby vozidlo taxislužby mohlo byť evidované len v jednej koncesii. Ide o zabezpečenie, aby nedochádzalo k situáciám, kedy vozidlo taxislužby používajú viacerí prevádzkovatelia taxislužby a v prípade kontroly nie je preukázateľné, ktorý prevádzkovateľ taxislužby dané vozidlo v danom čase používal.

Zavádza sa osvedčenie vozidla taxislužby, ktoré sa vydáva na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii a bude sa nachádzať v každom vozidle taxislužby. Zároveň sa necháva možnosť dopravcu mať vo vozidle kópiu koncesie alebo osvedčenie vozidla taxislužby. Aby nebolo potrebné pri obstaraní nového vozidla vymeniť v každom vozidle koncesiu za novú, budú sa vydávať osvedčenia vozidiel taxislužby, pričom koncesia bude u dopravcu a v prípade obstarania nového vozidla osvedčenia v ostatných vozidlách dopravcu zostanú bez potreby ich výmeny.

Nové správne delikty

Novela upravila a spresnila aj správne delikty, pričom za porušenie povinností vymenovaných v zákone o cestnej doprave uloží dopravný správny orgán pokutu až do 15 000 eur tomu, kto okrem iného

  • a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
  • b) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,
  • c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní,
  • d) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia, koncesie alebo licencie, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie,
  • e) sa nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie.

Obmedzenie lehoty na uloženie pokút

Novela ustanovila subjektívnu dvojročnú a objektívnu trojročnú lehotu na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (administratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnuť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynúť len v rámci objektívnej trojročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej trojročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.