Trestná zodpovednosť právnických osôb

Rok 2016 sa nesie v znamení veľkých rekodifikácií, či už v občianskoprávnej sfére (schválenie nových Civilných poriadkov, ktoré nahrádzajú Občiansky súdny poriadok z roku 1963) alebo vo sfére trestnoprávnej, kde od 1. júla 2016 vstupuje do účinnosti zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoTZPO“).

ZoTZPO upravuje zodpovednosť právnických osôb, ktoré spáchali trestný čin na území Slovenskej republiky, alebo čin spáchali mimo územia SR s tým, že ich sídlo sa nachádza v SR, alebo trestný čin bol spáchaný mimo územia SR osobou, ktorá nemá sídlo v SR, ak bol čin spáchaný v prospech právnickej osoby, ktorá má na území SR sídlo, alebo v prospech fyzickej osoby, ktorá je občanom SR alebo cudzinca, ktorý má na území SR trvalý pobyt.

Podľa tohto zákona sú zodpovedné všetky právnické osoby, ktoré sú zriadené podľa právneho poriadku SR (nadácie, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, politické strany, cirkvi, atď.). Zákon vylučuje spod pôsobnosti ZoTZPO niektoré osoby, a to napr.: Slovenskú republiku a jej orgány (súdy, políciu a iné), iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány (príkladom: inštitúcie EÚ, OSN alebo Rada Európy), obce a vyššie územné celky a iné.

ZoTZPO presne vymedzil okruh 53 trestných činov z Trestného zákona. Ide napríklad o trestný čin: legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234, úžera podľa § 235, neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263, poškodzovanie spotrebiteľa podľa § 269, nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi podľa § 269a, krátenie dane a poistného podľa § 276, neodvedenie dane a poistného podľa § 277, daňový podvod podľa § 277a, nezaplatenie dane a poistného podľa § 278, marenie výkonu správy daní podľa § 278a, prijímania úplatku podľa § 328 až 331, podplácania podľa § 332 až 335 alebo nepriamej korupcie podľa § 336. Iných ako presne vymedzených trestných činov v ZoTZPO sa právnická osoba nemôže dopustiť.

Trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konala osoba štatutára, alebo osoba z dozorného orgánu alebo osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu. Trestný čin môže byť právnickej osobe tiež pričítaný, ak nedostatočnou kontrolou a dohľadom umožní svojim zamestnancom/povereným osobám spáchať trestný čin v rámci svojho oprávnenia.

Pri odsúdení právnickej osoby nie je potrebné, aby spolu s ňou bola odsúdená aj fyzická osoba.

V prípade zániku právnickej osoby nezaniká trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, ale prechádza na všetkých jej právnych nástupcov. Trestná zodpovednosť právnickej osoby na fyzickú osobu neprechádza, táto skutočnosť však nevylučuje možnosť viesť voči fyzickej osobe separátne trestné konanie.

V prípade, ak súd uzná právnickú osobu vinnú zo spáchania niektorého z trestných činov, môže uložiť jeden alebo viac z nasledujúcich trestov:

  • a) trest zrušenia právnickej osoby,
  • b) trest prepadnutia majetku,
  • c) trest prepadnutia veci,
  • d) peňažný trest od 1500 EUR do 1 600 000 EUR,
  • e) trest zákazu činnosti,
  • f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
  • g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie na jeden rok až desať rokov,
  • h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok až desať rokov,
  • i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

V trestnom konaní vykonáva za právnickú osobu všetky úkony štatutárny orgán alebo jej zvolený právny zástupca/advokát. Štatutárny orgán právnickej osoby má právo odoprieť vypovedať v prípravnom ako aj v konaní pred súdom.

Je dôležité upozorniť aj na skutočnosť, že všetky trestné činy právnických osôb sa budú posudzovať podľa ZoTZPO až po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, a to od 1. júla 2016.