Novela zákona č. 351/2015 Z. z.

Od 18. júna 2016 má vstúpiť do účinnosti novela zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorá prináša aj ďalšie povinnosti pre zamestnávateľov.

V praxi pôjde napr. o prípady vyslaných pracovníkov z členských krajín Európskej únie, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kedy bude vysielajúcemu zamestnávateľovi vznikať nová povinnosť poslať Národnému inšpektorátu práce informácie o spoločnosti, o vyslanom zamestnancovi, ako aj o mieste a dobe vyslania zamestnanca a type poskytovanej služby. Ďalej bude potrebné, aby zahraničný zamestnávateľ, ktorý bude vysielať svojho zamestnanca na poskytovanie služieb do Slovenskej republiky, zabezpečil, aby bola v jeho mene v Slovenskej republike kontaktná osoba a taktiež kontaktná adresa (napr. pre potreby doručovania písomností).

Vysielajúci zamestnávateľ bude mať aj povinnosť zabezpečiť, aby boli na hosťujúcom mieste výkonu práce, pre prípad kontroly Národného inšpektorátu práce, k dispozícii na predloženie pracovné zmluvy, evidencia pracovného času a doklady o vyplatenej mzde zamestnancom.

Konkrétne povinnosti pre zamestnávateľov sú upravené v § 4 zákona č. 351/2015 Z. z., podľa ktorého má zamestnávateľ povinnosť oznámiť Národnému inšpektorátu práce svoje identifikačné údaje, predpokladaný počet vyslaných zamestnancov, identifikačné údaje jednotlivých vyslaných zamestnancov, deň začatia a skončenia vyslania pracovníkov, miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom, názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike, meno, priezvisko a adresu kontaktnej osoby.

Na druhej strane, hosťujúci zamestnávateľ bude povinný následne uchovávať pracovné zmluvy vyslaných zamestnancov, viesť evidenciu pracovných časov a uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Podľa novely zákona č. 351/2015 Z. z. bude treba rozlišovať, či ide o vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu, alebo pôjde o vyslanie zamestnanca pre účel cezhraničného výkonu prác a/alebo poskytovania služieb. Samotná právna úprava sa pritom bude vzťahovať aj na tuzemských zamestnávateľov, t. j., ak sa slovenský zamestnávateľ rozhodne vyslať svojho zamestnanca na pôsobenie do iného členského štátu Európskej únie, alebo členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, bude taktiež povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých náležitostí novelizovaného zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Úlohu kontrolného orgánu celej agendy bude vykonávať Národný inšpektorát práce spolu s inšpektorátmi práce.

Za prijatie práce alebo služby od nelegálne zamestnanej osoby kontrolný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.